Nieuwmarkt,quillotine op eerste verdieping bij Waaggebouw

Jan du Chart buiten zinnen

Pruikenmakersknecht Jan du Chart, afkomstig uit Estaback in Biskaje (Spanje), werd op 22 december 1663 op het schavot onthoofd.

Wat was er gebeurd?

Jan du Chart had namelijk bekend dat 'hy op den 28 october laatstleden, met zijn meester Andries Bisot, chirurgyn ende pruickmaeker alhier, in de Pylstege, even nae 't middachmael eenige woorden hebbende gehadt, omdat hy syn werck niet wel en deede, hy door een duyvels ingeven met een scharp snydent scheermes sonder woort of weerwoort, soodanige snede aan de zyde van de hals, beginnende onder het rechteroor, ende eyndigende even nevens de strot, met afsnydinge van verscheydene zenuwen ende bloedtrycke aderen, heeft gebracht dat hy affgryselyck seer bloede ende wel negen pont bloet is quyt geworden, sulx dat hy in flaute op de aarde is nedergesegen'.

Geschrokken

Ontzet over zijn daad, rende Jan du Chart daarna naar beneden de Oudezijds Achterburgwal op, 'alwaer hy uyt verbaastheyt, soo hy seyt, van booven neer in 't water is gesprongen, daer hy weder is uytgehaelt, ende vervolgens van de dienaers van de justitie in hechtenisse gebragt, ende in judicio scherpelyck geëxamineert zynde, met wat meeninge hy syn meester sodanige periculeuse ende bynae dodelycke quetsure heeft gebracht, zoo heeft men uyt hem niet anders connen becomen, als dat hy alleenlyck tot ooghwit heeft gehad syne colere ofte gramschap, omdat syn meester hem hadde gedreygt de sack te willen geven'.

Uit de verdere verslaglegging blijkt dat Andries Bisot deze aanslag overleeft heeft.