plantage middenlaan

Niet wateren tegen bomen

Dat het vandalisme onder de 'Volkstuinders' in de Plantage soms de spuigaten uitliep, mag blijken uit de vloed aan verbodsbepalingen die in de 17e eeuw over hen werd uitgstort.

Het was nadrukkelijk verboden de bomen te 'schillen, snijden, schudden, afhouwen, uyttrekken ... ofte anders moedwilliglijk te schenden'.
Bovendien was het strafbaar 'in de boomen te klimmen, of dezelve door het schieten met klooten, Steenen ofte met Stocken ... te beschadigen'.
Wie zich daar niet aan hield kon rekenen op pittige straffen, zoals 'het afhouden van zijn hand, Publijke Geeselinge, Banissement' (verbanning).
Iets milder was de straf bij het wateren tegen de bomen.
'En dewyle de experientie leert, dat door de scherpheyd van het Water of Pisse de boomen zeer beschadigt werden ... zoo werd een ygelijk verboden zijn Water tegen ofte aan eenige boomen te maken, op boet van dertig stuyvers.'