Herengracht 62
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
Herengracht 60-68 Herengracht 62 Herengracht 60-62 Herengracht60-62 Herengracht62-64

Naam:
Adres: Herengracht (60-)62
Architect:
Bouwtijd: ca.1615, 1734
Opdracht: Jan van Alderwerelt, Anthony Waterman

Jan van Alderwerelt koopt in 1614 de terreinen 31, 32, 33, 34 en 35. Hierop worden de huizen Herengracht 60 t/m 68 in zijn opdracht gebouwd. De terreinen 31 en 32 hadden een gezamenlijke breedte van 60 en een diepte van 190 voet. Hierop verrees een perceel van 42 voet breed. Dit wordt in 1636 nog aangeduid als "daer de Werrelt voor ende in de gevel placbt te staen". Wie de bewoners in deze eerste jaren zijn is niet duidelijk.
1631 wordt het huis verkocht aan Arnoult van Liebergen. Deze hield zich bezig met riskante investeringen in de pelshandel met Noord-Amerika en is een van de eerste aandeelhouders van de WIC. Kort na de aankoop gaat hij failliet.
1636 verkocht aan Johan Raye de Oude (1585-1672) voor fl. 25.500,-. Kort hierna krijgt het huis de naam De Coningh van Vrankrijk of Louis le Juste naar de afbeelding van Lodewijk XIII in het medaillon. Het huis blijft bijna honderd jaar in bezit van en in gebruik bij de familie Raye. Jan Raye is suikerraffinadeur en overgrootvader van Jacob Bicker Raye. Uit de boedelscheiding van 1672 tussen Joan Raye, Catharina Raye (in 1660 gehuwd met Cornelis Backer) en Eva Raye blijft ‘het huys en erve genaamt Louis Le Juste’ in gemeenschappelijk bezit, opdat daaruit jaarlijks een bedrag van fl. 1000 kan worden voldaan dat aan Eva was gelegateerd.
Joan Raye (1635-1679) trouwde met Cornelia van Lockhorst. Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen voort: Hillegonda (1658) en Jan (1660). Hillegonda trouwde met mr.Gerard Backer. Het derde deel in het nog steeds onverdeelde huis op de Herengracht werd aan Jan toebedeeld, die het in 1691 verkocht aan zijn tante Eva Raye voor fl. 6000,-. In 1696 trad Jan Raye in de echt met Alida Catharina Bicker (1671). Uit dit huwelijk worden Jan Raye en Jacob Bicker Raye en Eva geboren. Eva Raye (1710-1776) trouwde met Pieter van Loon. Oud-tante Eva Raye vermaakt aan Jan, Jacob en Eva bij haar overlijden in 1732 het door haar van hun vader gekochte derde gedeelte in het hier besproken huis.
Na Eva’s dood besloten de gezamenlijke bezitters het huis van de hand te doen. Er woonde niemand meer van de familie Raye; het was in 1732 bewoond door een familie Heythecker. Als verkopers traden nu op de bovengenoemde drie kinderen van Jan Raye, voor het hun vermaakte derde gedeelte, de nakomelingen van wijlen mr.Cornelis Backer en Catharina Raye, vertegenwoordigt door de schout mr.Jan Backer en prof.Casparus Commelin, echtgenoot van Cornelia Jacoba Backer, voor het tweede derde gedeelte, en de executeurs van het testament van Eva Raye, voor het haar oorspronkelijk toebedeelde laatste derde deel.

Herengracht62 Herengracht 62 Herengracht 62 Herengracht 62, affiche Herengracht 62, affiche

1734 wordt Anthony Waterman, cargadoor, voor fl. 35.000,- eigenaar van het huis. Zijn buren zijn op 58 burgemeester Lucas Trip en op 64 Laurens Das. Hij laat het huis kort na de koop afbreken en vervangen door twee aparte huizen 60 en 62 in de Lodewijk XIV-stijl. Nummer 62 kreeg een rechte lijst en vormde oorspronkelijk een bijna-tweeling met nummer 60.
1739 wordt het kleine zuidelijke gedeelte bewoond door Dirk Oosterwijk.
voor 1757 Het kleinere huis, dat voor fl. 900,- verhuurd was aan Hendrik Wilkens, ging voor fl. 20.050,- over aan Pieter van Dijk.
1757 De nieuwe eigenaar is Pieter van Dijk. Hij bewoont het pand tot zijn dood in 1775. Zijn enige dochter Anna, getrouwd met Bartholomeus Gaussens, verkoopt het in dat jaar aan haar ‘stedemoeder‘ (=stiefmoeder) Anna Maria Meyn voor fl. 20.000,-.
1775 Anna Maria Meyn is eigenaar geworden. Zij gaat er niet zelf wonen maar verhuurd het aan Cornelis David van der Vliet (1779), terwijl zij zelf in 1788 verklaart te wonen in de Warmoesstraat over de Wijde Kerksteeg. Zij overlijdt in 1793 en laat het huis na aan de beide dochters uit het huwelijk van haar overleden enige zoon Johannes Jacobus Verleng (uit haar eerste huwelijk met Jacobus Verleng) met Margareta Petronella van Weyler, Anna Maria en Margareta Petronella. Deze meisjes werden meerderjarig verklaard in april 1795, en vervolgens kwam het huis aan de Herengracht bij boedelscheiding aan de oudste der beide zusters.
1795 Op 9 oktober 1795 namen de echtelieden Pieter Ketel Petersen en Anna Maria Verleng een bedrag van fl. 12.000,- op, bij de door de regering in mei van dat jaar opgerichte Generale Hollandsche Beleenbank, waarvoor zij het perceel als onderpand stelden. Blijkbaar hebben zij niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, want in juli 1800 werd het huis, namens directeuren van de bank, bij executie verkocht voor fl. 15.000,-.
1800 Notaris Hendrik Willem Henke heeft het huis gekocht en hij krijgt, op zijn verzoek, in maart 1804 vergunning om aan de walkant een balustrade te plaatsen, ter breedte van achttien voet, onder voorwaarde dat deze bij brand geopend kan worden. Vermoedelijk wenste hij dit met het oog op de equipage, die hij hield: hij bezat een koetshuis in de Lindenstraat bij de Noordermarkt. In december 1813 verkoopt hij zijn huis voor fl. 7500,- aan Hendrik Arntzen, die in 1809 hem op huis en koetshuis f 12000 hypotheek had gegeven.
In deze periode wordt de gevel versoberd, waarbij de attiek wordt aangebracht.
1813 Hendrik Arntzen verhuurt het pand en zo woonde er in 1816 en enige volgende jaren onder anderen makelaar E.Greving. Arntzen verkoopt het huis in 1827.
1827 Coenraad Willem Reinold, in de acte van overdracht aangeduid als kantoorbediende, wordt eigenaar. Hij gaat er wonen samen met zijn echtgenote Jannetje Bouhuys. Bij zijn overlijden in 1836 erft Jannetje het huis en zij blijft er wonen tot haar overlijden in 1861. Het huwelijk is kinderloos gebleven.
1862 Verkoop vindt plaats aan scheepsreder Arnoldus Antonius van Ebbing voor fl. 14.200,-. Hij overlijdt in 1867 waarna zijn weduwe, Wilhelmina Dorothea Janssen, ook optredende namens zijn vier minderjarige kinderen, het huis in 1868 voor fl. 15.000,-, benevens fl. 300,- voor over te nemen zaken, overdraagt aan Elie François René van Ouwenaller, kassier van beroep.
1868 Elie François René van Ouwenaller woont er tot zijn dood in 1891, waarna het huis bij boedelscheiding wordt toegewezen aan zijn weduwe Christiana Mantz. Zij brengt het huis in 1892 in veiling waar het wordt verkocht voor fl. 22.000,-.
1892 Koper is Eduard Jacob Johan Kuinders (1851-1916) die al sinds 1881 eigenaar is van Herengracht 60.
1941 Aurora Levensverzekeringsmaatschappij heeft hier haar kantoor. In 1961 verhuist N.V. Levensverzekeringsmaatschappij "Aurora" naar een nieuw hoog kantoorpand van architect P.Zanstra aan de Stadhouderskade 2 hoek Overtoom waar lange tijd een houten eethuisje, De Kist, en de Lasschool gevestigd waren.

Meer lezen:
Alderwerelt, van, Jan: Herengracht 60; Herengracht 64; Herengracht 66; Herengracht 68; Herengracht 615; Keizersgracht 85
Liebergen, van, Arnoult
Raye, Eva (1710-1776): Familie Van Loon; Herengracht 60; Keizersgracht 731;
Raye, Johan
Waterman, Anthony

Voor het laatst bewerkt: