Herengracht 88
Klik op een foto voor een grote afbeelding en meer info.
huwelijksmunten, Tarelink-Witte huwelijksmunten, Tarelink-Witte Herengracht 84-92 Herengracht 88

Naam: Hamburgh
Adres: Herengracht 88
Architect: -, G.B.Salm, Pieter Pals
Bouwtijd: 1625, 1871, 1967
Opdracht: Jan Pietersz du Bien, J.W.Mijnssen, Stichting Amsterdamsche Studentenkring (Stichting ASK)

Dit huis is omstreeks 1625 gebouwd in opdracht van koopman Jan Pietersz du Bien, die op vele door hem gekochte erven huizen liet bouwen. Dit huis is 7,05 m. breed en heeft een trapgevel met grote trappen (naar Hendrick de Keyser). In 1628 overlijdt Jan Pietersz du Bien waarna zijn weduwe Elisabeth van der Wel een deel van zijn landerijen (in de buurt van Rotterdam en Utrecht) verkoopt. Zij was sinds 1601 met hem getrouwd geweest. Elisabeth hertrouwt met Adriaen Jacobsz. van Noort in 1631 waarbij bij de notaris een lijst wordt opgemaakt van bezittingen die zij meebrengt.
Inventaris ende specificatie van allen den huijsraet Imboel schilderijen ende silverwerck bij Joffr. Elisabeth van der Well in huwelijck gebracht aen de E. Adriaen Jacobsz. van Noort hare tegenwordige man, gemaeckt by mij Laurens Lamberti notaris ... ten versoecke van de voors. Jufr. van der Well. Postscript: Aldus geinventariseert ende gespecificeert in Amsterdam ten huijs van de voors. Elisabeth van der Well op de Heregraft desen 10en April anno 1631 ... welck. volgende bekenne ick Adriaen Jacobsz. dat de voors. Elisabeth van der Wel de voors. huysrade Imboelen schilderyen ende siverwerck by mij gebracht heeft.
Uit de bijgevoegde lijst blijkt dit te zijn: 38 schilderijen, 1 albasten beeld en 2 schoorsteenmanteltapijten.
1635
Het woonhuis wordt eigendom van Diederick Tholincx, koopman, lid van de vroedschap en vanaf 1625 bewindhebber van de VOC. Als luitenant van zijn compagnie schutters wordt hij in 1616 afgebeeld op het korporaalschap van Jonas Cornelisz Witsen. De schipbreuk van de Batavia bij Australië in 1644 brengt Tholincx in staat van faillissement. Hij verliest zijn plaats in de vroedschap en zijn bewindhebberschap bij de VOC.

1656
Het huis is gekocht door Anthony van Alderwerelt (1617–1693) lakenkoper, zoon van Jan van Alderwerelt, getrouwd met Rachel van Halmael (1621–1663) eveneens afkomstig van een geslacht van lakenkopers. Hun dochter Catharina van Alderwerelt (1657-1696) getrouwd met Hendrik van der Does (1646–1726) erft het huis na zijn dood. Het huis dat inmiddels de naam Hamburg draagt wordt in 1694 verkocht voor fl. 26.700,-.
1694
Walvisreder Jan van Tarelink (1661-1729) bewoont het huis met zijn vrouw Margaretha Witte (1661-1735).

Herengracht 88 Ferwerda & Tieman Ferwerda & Tieman Ferwerda & Tieman Herengracht 88, Witteveen

1862
Het pand wordt voor fl. 16.000,- gekocht door kolenhandelaar Jacob Willem Mijnssen (1809-1880), echtgenoot van Madeleine Henriëtte Françoise van Rossum (1812-1899) bij wie ca.1875-1880 inwoonden hun zoons Eduard Marie Mijnssen (1847-1895) en Jan Jacob Mijnssen (1842-1916), de latere directeur van de Leerdamse Witglasfabriek en lid van de fa Jeekel, Mijnssen & Co., flessenfabriek. Jacob laat het huis in 1871 door architect G.B.Salm van een nieuwe gevel voorzien met een rechte kroonlijst, kap en dakvenster. De oude stoep blijft bestaan met een laat 18de eeuwse leuning van gedraaid staafijzer. Na deze opknapbeurt betrekt Mijnssen het pand en blijft er wonen tot 1889. Vanaf 1886 wordt het huis al deels verhuurd aan de Jongelingsvereniging tot bevordering van Christelijk leven (C.J.M.V.) Excelsior voor fl. 2400,- per jaar.
1889
Het hoofdkantoor van de wijnhandel Ferwerda & Tieman, opgericht in 1882, wordt er gevestigd. Het bedrijf heeft dan 23 depots, kelders en pakhuizen en proeflokalen verspreid over Nederland. Zij verlaten het pand in 1904 om zich aan de Da Costakade 102 te vestigen.
1926
Tot 1955 heeft de confectiefabrikant Ludwig Richard Moenking hier zijn atelier.
1955
Tot 1966 is het hoofdkantoor van Witteveen's Modemagazijnen N.V. er gevestigd. Bij het 75-jarig bestaan in 1958 van het in 1883 opgerichte bedrijf wordt in de hal van het kantoor een "bijzonder fraai gedenkraam" geplaatst, aangeboden door het personeel en gemaakt door Charles Eijck.

Herengracht 88 Herengracht 88 Herengracht 88 Herengracht 88 Herengracht 88 Herengracht 88

1966
De Rooms Katholieke Studentenvereniging Sanctus Thomas Aquinas koopt het pand als sociëteitsgebouw voor fl. 350.000,-. Het pand wordt een jaar na aankoop ondergebracht in de Stichting Amsterdamsche Studentenkring (Stichting ASK). Onder leiding van de architect Pieter Pals wordt het verbouwd voor ongeveer fl. 500.000,- en voorzien van een sociëteitsruimte, een mensa en feestzalen. Deze verbouwing moet zorgen voor een sluitende exploitatie. Dat blijft sukkelen zodat het sociëteitsgebouw wordt losgekoppeld van de studentenvereniging en verder gaat onder de naam H88. Ook dit draagt niet bij aan een sluitende exploitatie zodat de sociëteit in 1971 gesloten wordt.
1971
Gaat het pand over in handen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij vestigen beneden de Mensa, daarboven café H88 en daar weer boven CREA. CREA is het cultureel studentencentrum van de Universiteit van Amsterdam. In 1987 wordt het geheel van de hand gedaan.
1987
Tot 2017 is er het Belgisch restaurant Lieve gevestigd en zijn er appartementen op de bovenverdiepingen.
2017
Restaurant Spingaren.

Meer lezen:
Alderwerelt, van, Anthony
Bewindhebber VOC
Eijck, Charles
Lakenkoopman
Pals, Pieter
Salm, G.B.

Voor het laatst bewerkt: